Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

volver

PRESUPUESTO DE TESORERÍA PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Publicado por ADPFC el

 A Alcaldia do Concello de Narón, logo de ver o informe proposta da Sra. tesoureira municipal de 01/04/2019 (TES13I07N), que se transcribe de seguido, prestou aprobación por Resolución de data 01 de abril de 2019, ao Orzamento de Tesourería do exercicio de 2019.

 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Logo de ver o informe proposta  da Tesoureira municipal (TES13I07N) de 01.04.2019  e o Anexo 1 que se incorpora a dito documento   que  transcrito literalmente di:” INFORME PROPOSTA DA TESOURERÍA MUNICIPAL

ASUNTO.- ORZAMENTO DE TESOURERÍA  DO EXERCIZO 2019

1.-INTRODUCCIÓN

O orzamento de tesourería é un instrumento de  planificación da tesourería na que se expresan as previsións de  execución do orzamento económico de gastos e  ingresos  en termos de fluxo de  efectivo de caixa, así como as necesidades ou excedentes de financiación. E un documento de carácter obrigatorio que debe elaborarse todos os anos unha vez aprobado o orzamento.

Este documento sirve para xestionar os  fondos municipais de maneira que permita satisfacer puntualmente as obrigas de pago, que garantice o prazo máximo que  fixa a normativa sobre morosidade e, con especial atención,  a previsión de pagos dos xuros de intereses e capital da débeda pública (DA 4ª LOEPSF).

Ö artigo 5 do RD 128/2018, de 16 de marzo, sobre réxime xurídico dos funcionarios con  habilitación de carácter nacional das Corporacíóns  Locais,  atribúe á Tesourería   la formación de los planes, calendarios  y presupuestos de tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme  a las directrices marcadas por la Corporación, que incluirán  información relativa a la previsión de pagos a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo   que fija la normativa de morosidad.”

A  Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro,  pola que se desenrolan as  obrigas de suministro de información  previstas na Lei 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostenibilidade financieira, establece a obriga de  facer plans de tesourería e de remitir trimestralmente o plan ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Dita remisión realízase a través da Oficina Virtual de Coordinación coas Entidades Locais (OVEL) e o envío e captura da información   efectúase a través de  modelos normalizados pola intervención municipal.

2.-METODOLOXIA

O documento realiza unha previsión   de cuantificación dos  fluxos de entrada e saída de  fondos con carácter mensual, dende xaneiro a decembro de 2019, tomando como  punto de partida o saldo  existente a 1 de xaneiro.

3.-PREVISIÓNS DE INGRESOS: RECADACIÓN ESTIMADA, ANO 2019

a)    Ingresos  tributarios e prezos públicos

Actualmente o Concello de Narón ten delegada na Deputación Provincial de A Coruña:

-A xestión,   e recadación voluntaria e executiva do IBI, IAE, IVTM.

-A recadación voluntaria e executiva das sancións por infracción da Lei de Tráfico, circulación e vehículos a motor e taxa por entrada e saída de vehículos a través da vía pública.

-A recadación en periodo executivo  de tributos, prezos públicos ou calquera outro ingreso de dereito público de carácter non periódico ou de  periodicidade inferior ao ano.

Polo tanto, a estimación da recadación  dos  ingresos que foron obxeto de delegación ( xa se trate da recadación  voluntaria/executiva) realizouse  en base á información contida  na liquidación definitiva do exercizo 2018 ,   o importe das entregas a conta dos conceptos  entregables,   as liquidacións provisionais trimestrais  dos conceptos non entregables e  o anticipo da liquidación anual que se realiza no mes de decembro.  Para dito cálculo, tomouse como referencia a información xa suministrada  así como  a do exercicio  precedente.

No referente ao IIVTNU, tívose en conta unha previsión de recadación ( exercizos correntes e pechados  ) de 592.730,00 €. Para elo,  considerouse o importe da recadación neta do exercicio 2018 (586.000 €)  así como   os datos da liquidación definitiva da recadación  que  foi  ingresada no mes de marzo e, finalmente,  a  cuantificación dun  ingreso de 12.300 € no mes de decembro procedente da recadación executiva.

No que se refire á taxa por recollida de residuos sólidos urbanos,  considerando  o contido do contrato de servicios  formalizado coa empresa COSMA, SA,  estimouse unha recadación total de 2.814.475,00  € tomando, a estos efectos, os importe previsto da recadación en periodo voluntario ( segundo as porcentaxes de  recadación ) así como  os ingresos do periodo executivo.

En resumo, as previsións de recadación ( de exercizo corrente e  pechados) realizouse  aplicando un principio de prudencia, tomando como referencia os datos  segundo o ingresos xa materializados así como  a información da recadación  do exercicio  precedente.

b)    Participación  en  tributos do  Estado e Fondo de Cooperación Local

Os ingresos pola Participación nos Tributos do Estado, segundo a  prórroga da Lei de Orzamentos Xerais do Estado do 2018 (   coas minoracións polas devolucións  das liquidacións  negativas dos exercizos 2008 e 2009 ),  sitúánse en 8.207.257,00 €.

Os ingresos do fondo de Cooperación  Local,  cuantifícase en  1.164.024,00 € para o ano 2018, considerando os importes das entregas a conta  así como da liquidación defintiva do 2017.

c)    Outras transferencias correntes e de capital

Os cobros  polos conceptos de outras transferencias correntes e de capital ( capítulos IV e VII, respectivamente), procedentes ,fundamentalmente, de  transferencias da Xunta de Galicia e Deputación Provincial de A Coruña, realízase en un escenario de prudencia,  cuantificándose en 2.084.050,00 € as transferencias correntes e  en 1.581.476,00 € as de capital.

d)    Ingresos patrimoniais capítulo V

Estimáronse ingresos por este concepto ( alugueres,  cánones concesionales, xuros, etc)  por importe de 60.710,00 €, tendo en conta a estos  efectos os contratos  formalizados pola entidade.

e)    Ingresos capítulos VIII e IX

Cuantificáronse os cobros  do capítulo VIII ( reintegros de adiantos ao personal municipal) en 16.700 € anuais.

Estimáronse ingresos  derivados dos préstamos formalizados  coa Deputación Provincial de A  Coruña  (préstamos POS+ 2017 e POS +2018) en 652.849,87 €.

4.-PREVISIÓNS DE  GASTOS (PAGOS), EXERCIZO 2019.

a) Gastos de personal.

As estimacións dos pagos do capítulo I para o exercizo 2019 realízaronse  na línea dos pagos realizados no 2018   co incremento   previstos no Real Decreto-lei 24/2018, de 21 de decembro (BOE 27 de diciembre de 2018), polo que se  aproba o incremento nas retribucións no ámbito do sector público con efectos desde o 1 de xaneiro de 2019 así como  considerando o  novo  regulamento  que establece os criterios  xerais de productividade  publicado no BOP de 20.02.2019,cuantificándose en 8.896.772,00 €. Inclúense, os gastos salariais do personal, cota patronal da Seguridade Social, seguros do personal e gastos de acción social do personal municipal.

b) Gastos en bens correntes e servizos, capítulo II.

As  previsións  dos pagos  realizouse tendo en conta  a seguinte información:

En  canto á débeda comercial a 31/12/2018, tomouse como referencia o saldo da conta  413 a 31/12/2018  (63.490,32 €)  na que se inclúen facturas  que  foron  obxeto dun recoñecemento extraxudicial de crédito no 2019.

Igualmente, tívose en conta o importe das  facturas contabilizadas  e pendentes de pago  a 31/12/2018 segundo a información  suministrada pola contabilidade, que ascenden á contía de 1.288.949,94 € e cuxo pago foi realizado, maioritariamente,  no primeiro trimestre.

Segundo a información   arroxada pola contabilidade no exercizo  anterior,  o  grado de execución  dos pagos  sobre as obrigas recoñecidas  foi do 91%.  Considerando, asemade, que o grado de execución das obrigas se manteña en porcentaxes similares ao do  precedente  (91%),    estímase a realización de pagos no capítulo 2 de  13.417.418,77 € en 2019.

c) Capítulo III e IX, carga financieira ( gastos financieiros por  xuros mais amortización de capital).

No  ano 2019  non se prevé  a realización de ningún pago  en concepto de xuros e amortización de débeda, todo elo tendo en conta os  cadros de amortización das operacións crediticias  vivas na actualidade.

O importe máis destacable no capítulo III  afecta  aos xuros de mora  que  contemplan a cantidade de 5.350,00 €.

d) Transferencias correntes.

As  previsións de  pagos do capítulo  IV  ( Transferencias correntes) pola transferencia ao Padroado de Cultura   se estima en 1.685.730,00 €) para o exercizo 2019 .

Os pagos  de exercizos pechados cuantifícanse en 381.150,00 €.

En canto aos restantes pagos deste capítulo,  tívose en conta   os datos  arroxados pola contabilidade municipal  en canto aos fluxos de pagos  dos conceptos 45,46,47 e 48. Cuantifícanse os pagos  por estos conceptos en 1.196.800,00 €.

e) Investimentos reais

En canto a previsión de pagos do capítulo de investimentos reais, e considerando a data de elaboración deste documento, o grado de execución dos investimentos consignados no orzamento  deste exercicio e  segundo a información que arroxa a liquidación do 2018,  a estimación realizouse  tomando como referencia os seguintes datos:

Pagos de exercicios pechados…………………………….1.209.020,00 €

Pagos de exercicio corrente………………………………..4.090.170,00 €

TOTAL PAGOS……………………………………………....5.299.190,00 €

f)Transferencias de capital

Prevese que os pagos por este concepto, en concreto a aportación á Xunta de Galicia para a construcción dun centro de saude, se realice polo importe íntegro que está previsto no orzamento, esto é, 860.500,00 €.

g)Activos financieiros

Estímase a realización de pagos por este concepto ( anticipos de nómina ao personal )  en 11.300,00 €.

5.-OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS

As cantidades  contempladas por operacións non orzamentarias, tanto de cobros como de pagos son os seguintes:

a)Cobros non orzamentarios. Inclúense:

·         Importes  por IVE repercutido

·         Fianzas en metálico depositadas

b)Pagos non orzamentarios: Inclúense

·         Pago a AEAT polas retencións mensuais, trimestrais  por IRPF de rendas do traballo, rendementos profesionais e arrendamentos urbanos

·         Pago a Seguridade Social das cotas mensuais dos empregados por seguros sociais

·         Pago  á facenda pública por IVE repercutido

·         Devolución de fianzas en metálico

A cuantificación das previsións de ingresos/pagos para o 2019 son as seguintes:

Cobros  non presupostarios……………………..76.222,00 €

Pagos non presupostarios………………..……..1.388.150,00 €

6.-SITUACIÓN DA TESOURERÍA

-Previsión dun  mínimo de tesourería mensual.  O plan de tesourería contempla a  necesidade de dispoñer dun mínimo de tesourería mensual que  garantice o pago mensual dos  vencementos de débedas financieiras con especial previsión dos pagos de  xuros e capital  da débeda pública, o pago mensual dos gastos de personal  e cotas da seguridade social.

No anexo I  detállase o plan de tesourería coas previsións e evolución  de cobros e pagos orzamentarios  mensuais para cada  un dos capítulos  así como a previsión de cobros e pagos non  orzamentarios.

Por todo o anterior,  preséntase o presente    orzamento  de tesourería  do exercizo 2019 para a súa aprobación pola Alcaldía.”

Esta Alcaldía, en uso das facultades atribuidas pola lexislación vixente, RESOLVE:

1º.- Aprobar a  proposta transcrita ( que inclúe o Anexo 1 ) nos seus propios termos.

 

Anexo I

Plan Tesoureria