Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

rexistro de actividades

Rexistro de actividades de tratamento de datos personais do Concello de Narón

Xestión contable e tributaria

a) Base Xurídica

·         RGPD: 6.1. c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento.

·         Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

·         Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria.

·         Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

·         Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

·         Ley 40/2005, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 

b) Fins do tratamento

 

·         Tramitación de expedientes de gasto e ingresos derivados da execución do orzamento do Concello de Narón

·         Xestión e execución de procedementos tributarios.

c) Colectivo

·         Proveedores, beneficiarios de subvencións, sancionados, licitadores e terceiros tributarios.

c) Categorías de Datos

 

·         Nome e apelidos, DNI/CIF/Documento identificativo,dirección, teléfono.

·         Datos económico-financeiros: Datos bancarios.

·         Outros datos: dartos de actividade económica e solvencia

d) Categoría destinatarios

 

·         Entidades financieras.

·         Axencia Estatal de Administración Tributaria.

·         Tribunal de Cuentas.

·         Consello de Contas

e) Transf. Internacional

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

 

f) Plazo supresión

 

Conservaránse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

Os datos económicos desta actividade de tratamento conservaranse ao amparo do disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

g) Medidas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas nos documentos que conforman a Política de seguridade da información do Concello de Narón.

h) Entidade responsable

 

Concello de Narón. CIF:P1505500G

Dirección Postal: Plaza de Galicia s/n – 15570 – Narón

Teléfono: 981337700

Correo electrónico: naron@naron.es

Sede electrónica: sedeelectronica.naron.es

 

Delegado de protección de datos:

Contacto: protecciondedatos@naron.es

Teléfono:981337700 ext. 1402 / 609068084

i) Dereitos

Poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade , así como a limitación ou oposición ao seu tratamento por medio de comunicación á entidade responsable tanto de forma presencial como mediante unha solicitude na sede electrónica de dita entidade ou correo electrónico ao delegado de protección de datos.

Pode presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

 

 

Xestión de RRHH

a) Base Xurídica

·         RGPD: 6.1. b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuales.

·         RGPD: 6.1. c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento.

·         Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a reforma da Función Pública.

·         Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba a Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

·         Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

·         Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

b) Fins do tratamento

 

·         Xestión de persoal do Concello de Narón

·         Expediente persoal. Control horario. Incompatibilidades. Formación. Plans de pensións. Acción social. Prevención de riscos laborais.

·         Emisión da nómina do persoal da Axencia, así como de todos os produtos derivados da mesma.

·         Xestión económica da acción social e obtención de estudos estatísticos ou monográficos destinados á xestión económica do persoal.

·         Xestión da actividade sindical no Concello de Narón.

c) Colectivo

Persoal empregado do Concello de Narón e os seus familiares.

 

c) Categorías de Datos

 

·         Nome e apelidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de rexistro de persoal, número de Seguridade Social/Mutualidade, dirección, teléfono.

·         Categorías  especiais de datos: datos de  saude(baixas por enfermidade, accidentes laborais e grao de discapacidade, sen inclusión de diagnósticos), afiliación sindical, aos exclusivos efectos do pagos de cotas sindicais (no seu caso), representante sindical (no seu caso), xustificantes de asistencia de propios e de terceiros.

·         Datos de características persoais: Sexo, estado civil, nacionalidade, idade, data e lugar de nacemento e datos familiares. Datos de circunstancias familiares: Data de alta e baixa, licenzas, permisos e autorizacións.

·         Datos académicos e profesionais: Titulacións, formación e experiencia profesional.

·         Datos de detalle de emprego e carreira administrativa. Incompatibilidades.

·         Datos de control de presenza: data/hora entrada e saída, motivo de ausencia.

·         Datos económico-financeiros: Datos económicos de nómina, créditos, préstamos, avais, deducións impositivas baixa de  haberes correspondente ao posto de traballo anterior (no seu caso), retencións xudiciais (no seu caso), outras retencións (no seu caso). Datos bancarios.

·         Outros datos: datos relativos á acción social, datos sobre sancións en materia de función pública.

d) Categoría destinatarios

 

·         Dirección xeral de Administracións publicas

·         Diputación de A Coruña (planes de formación)

·         Rexistro Central de Personal.

·         Entidade a quen se encomende a xestión en materia de riscos laborais.

·         Instituto Nacional da Seguridade Social e mutualidades de funcionarios.

·         Entidade xestora e depositaria de Plans de Pensións / seguro de vida

·         Tesorería Xeral da Seguridade Social.

·         Organizacións sindicais.

·         Entidades financieras.

·         Axencia Estatal de Administración Tributaria.

·         Tribunal de Cuentas.

·         Consello de Contas

e) Transf. Internacional

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

 

f) Plazo supresión

 

Conservaránse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

Os datos económicos desta actividade de tratamento conservaranse ao amparo do disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

g) Medidas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas nos documentos que conforman a Política de seguridade da información do Concello de Narón.

h) Entidade responsable

 

Concello de Narón. CIF:P1505500G

Dirección Postal: Plaza de Galicia s/n – 15570 – Narón

Teléfono: 981337700

Correo electrónico: naron@naron.es

Sede electrónica: sedeelectronica.naron.es

 

Delegado de protección de datos:

Contacto: protecciondedatos@naron.es

Teléfono:981337700 ext. 1402 / 609068084

i) Dereitos

Poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade , así como a limitación ou oposición ao seu tratamento por medio de comunicación á entidade responsable tanto de forma presencial como mediante unha solicitude na sede electrónica de dita entidade ou correo electrónico ao delegado de protección de datos.

Pode presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

 

 

Solicitude de servizos de carácter obrigatorio

a) Base Xurídica

·         RGPD: 6.1. c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento.

·         Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e demais lexislación concordante.

b) Fins do tratamento

 

·         Tramitación e resolución de expedientes e solicitudes competencia municipal segundo a lexislación vixente.

 

c) Colectivo

·         Intervintes en expedientes competencia municipal segundo a lexislación vixente.

c) Categorías de Datos

 

·         Nome e apelidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, teléfono.

·         En caso de procedementos con dotación económica: Datos bancarios.

·         Outros datos: datos específicos do procedemento.

d) Categoría destinatarios

 

·         No caso de procedementos con dotación económica, os datos serán comunicados ás entidades financeiras, Axencia Estatal  da administración tributaria, Tribunal de Contas e Consello de Contas

e) Transf. Internacional

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

 

f) Plazo supresión

 

Conservaránse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

 

g) Medidas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas nos documentos que conforman a Política de seguridade da información do Concello de Narón.

h) Entidade responsable

 

Concello de Narón. CIF:P1505500G

Dirección Postal: Plaza de Galicia s/n – 15570 – Narón

Teléfono: 981337700

Correo electrónico: naron@naron.es

Sede electrónica: sedeelectronica.naron.es

 

Delegado de protección de datos:

Contacto: protecciondedatos@naron.es

Teléfono:981337700 ext. 1402 / 609068084

i) Dereitos

Poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade , así como a limitación ou oposición ao seu tratamento por medio de comunicación á entidade responsable tanto de forma presencial como mediante unha solicitude na sede electrónica de dita entidade ou correo electrónico ao delegado de protección de datos.

Pode presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

 

Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio

a) Base Xurídica

·         RGPD: 6.1. b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuales.

·         RGPD: 6.1. c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento.

·         Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

·         Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

b) Fins do tratamento

 

·         Tramitación e resolución de expedientes e solicitudes.

·         Inscrición en actividades do Concello.

·         Xestión de convenios de colaboración.

c) Colectivo

·         Participantes en actividades, concursos e demáis actuacións promovidas polo Concello.

·         Firmantes de convenios nos que participa o Concello

c) Categorías de Datos

 

·         Nome e apelidos, DNI/CIF/Documento identificativo, dirección, teléfono.

·         En caso de procedementos con dotación económica: Datos bancarios.

·         Outros datos: datos específicos do procedemento.

d) Categoría destinatarios

 

·         No caso de procedementos con dotación económica, os datos serán comunicados ás entidades financeiras, Axencia Estatal  da administración tributaria, Tribunal de Contas e Consello de Contas

e) Transf. Internacional

Non están previstas transferencias internacionais dos datos.

 

f) Plazo supresión

 

Conservaránse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

 

g) Medidas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas correspóndense coas previstas no Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica e que se atopan descritas nos documentos que conforman a Política de seguridade da información do Concello de Narón.

h) Entidade responsable

 

Concello de Narón. CIF:P1505500G

Dirección Postal: Plaza de Galicia s/n – 15570 – Narón

Teléfono: 981337700

Correo electrónico: naron@naron.es

Sede electrónica: sedeelectronica.naron.es

 

Delegado de protección de datos:

Contacto: protecciondedatos@naron.es

Teléfono:981337700 ext. 1402 / 609068084

i) Dereitos

Poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade , así como a limitación ou oposición ao seu tratamento por medio de comunicación á entidade responsable tanto de forma presencial como mediante unha solicitude na sede electrónica de dita entidade ou correo electrónico ao delegado de protección de datos.

Pode presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php